Znajdujesz się w: Aktualności wszystkie
opcja1
Awarie
ul. Kwiatka / ul. Bielska
2018-04-13

Wodociagi Płockie Sp. z o.o. Wydział Sieci Wodociągowej informuje, że w związku z usuwaniemawarii sieci wodociągowej na skrzyżowaniu...

ul. Kopernika
2018-04-13

Telekom Warmia informuje, że w związku z naprawą
uszkodzonego kabla światłowodowego na ul. Kopernika
zajmowany będzie pas...

al. Jana Pawła II
2018-04-11

PETROTEL Sp. z o.o. informuje, że w związku z naprawą kabla telekomunikacyjnego

na al. Jana Pawła II  zajęto...

ul. Górna 56
2018-04-11

Wodociagi Płockie Sp. z o.o. - Wydział Sieci Kanalizacyjnej informuje, że w związku z usuwaniem
awarii sieci kanalizacyjnej...

Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o utrudnieniach na drogach to prosimy o dodanie adesu email. W każdej chwili możesz zrezygnować.
Szybki kontakt

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock
tel. 024 364 01 20
tel./fax 024 367 19 10
e-mail: mzd@mzd-plock.eu
Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 

 

Aktualności wszystkie
2017-03-01
Rozbudowa ul. Harcerskiej - ogłoszono przetarg
Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na rozbudowę ul. Harcerskiej. Inwestycja będzie dofinansowana w połowie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
Zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock Etap II” obejmuje odcinek ul. Harcerskiej o długości ponad 1,5km między skrzyżowaniem z ul. Wyszogrodzką a skrzyżowaniem z ul. Warmińską i Wiejską. Droga zostanie kompleksowo przebudowana zarówno w zakresie infrastruktury podziemnej jak i naziemnej. Powstaną m.in. nowe chodniki, wiaty przystankowe, droga rowerowa, oświetlenie LED, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nasadzenia zieleni. Termin składania ofert upływa 16 marca. Prace rozpoczną się wiosną (kwiecień), a skończą w połowie października 2017 r.

 
Branża drogowa w zakresie:
Roboty przygotowawcze:
- prace geodezyjne
- wycinka drzew, karczowanie krzaków, usunięcie warstwy humusu
- frezowanie nawierzchni bitumicznej
- rozbiórki elementów dróg i ulic
 
Roboty ziemne: 
- wykonywanie wykopów wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypów.
Podbudowy i nawierzchnie:
-  mechaniczne wykonywanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
- wykonanie ścieków skarpowych z płyt korytkowych,
- wykonywanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem
- wykonywanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego,
- wykonywanie warstwy z kruszywa łamanego
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
- wykonywanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego jezdni i ścieralnej ścieżki rowerowej
- wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej zjazdów, chodników i miejsc  parkingowych,
- wykonywanie ław oraz ustawienie krawężników i obrzeży betonowych.
 
Roboty wykończeniowe:
- regulacja wysokościowa urządzeń nadziemnych.
 
Oznakowanie docelowe wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu:
- wykonywanie oznakowania poziomego i pionowego
- montaż barier ochronnych stalowych - U14a,
- wykonywanie ściany oporowej betonowej,
- montaż wiat przystankowych.

 
Branża – zieleń w zakresie:
- plantowanie, humusowanie, obsianie trawą powierzchni zieleńców i skarp,
- sadzenie drzew i krzewów liściastych.

 
Branża sanitarna w zakresie:
- kanalizacja: budowa kanalizacji  deszczowej i sanitarnej , w tym: roboty ziemne, odwodnienia wykopów, umocnienia wykopów, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z rur wraz z elementami sieci, montaż kanałów drenarskich, montaż rur ochronnych, montaż studni, studzienek ściekowych, próby szczelności i kamerownie
- wodociąg: roboty ziemne, budowa sieci wodociągowej, w tym montaż armatury i rur dla 
sieci wodociągowych, przeprowadzenie prób szczelności.

 
Branża elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne w zakresie:
- rozbiórka elementów oświetlenia u licznego: linii kablowej, słupów, wysięgników, opraw,
- wykonanie pomiarów geodezyjnych,
- wykonanie wykopów pod słupy i okablowanie,
- posadowienie słupów,
- ułożenie kabli energetycznych, sterowniczych i rur osłonowych,
- montaż złączy kablowych i bednarki uziemiającej,
- montaż wysięgników rurowych,
- montaż opraw oświetleniowych,
- wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych,
- wykonanie pomiarów i badań sieci oświetlenia.

 
Branża teletechniczna w zakresie:

Wykonywanie robót w zakresie likwidacja kolizji na sieci teletechnicznej w tym: stawianie słupa, wykonywanie kanalizacji kablowej, przekładanie kabli kanałowych, demontaż kanalizacji kablowej, wciąganie kabli do kanalizacji, demontaż kabli kanałowych ziemnych i napowietrznych, demontaż  słupa, wykopy pod kable ziemne, wykonywanie robót w zakresie linii napowietrznych, montaż  złączy i uziomów, spawanie i lutowania kabli.