Deklaracja dostępności

Strona główna   >   Informacje   >   Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://mzd-plock.eu

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
Oficjalna strona internetowa Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.

 • Data publikacji strony internetowej:
  2023-12-18.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2023-12-18.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Część zamieszczonych publikacji w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Część plików PDF zostało opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2024-02-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2024-02-14.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Witold Jakóbiak,

witold.jakobiak@mzd-plock.eu
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

24 364 01 37
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejski Zarząd Dróg w Płocku

ul. Bielska 9/11
09-400 Płock

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: Dostęp do budynku na poziomie zero – Biuro Podawcze + obsługa / pomoc

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: Tablice informacyjne.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych: Brak opisów.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: Brak miejsc parkingowych. Możliwość korzystania z parkingów Strefy Płatnego Parkowania

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Prawo wstępu z psem asystującym na BOK na poziomie zero.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

7. Opis sposobu dojazdu: MZD Płock ul. Bielska 9/11 – wejście od ulicy

8 .Inne sposoby porozumiewania się: e-mail: mzd@mzd-plock.eu lub telefonicznie: 24 264 01 20 lub osobiście.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Deklaracja dostępności została przygotowana w
  Generatorze Deklaracji Dostępności..
 • Skip to content