Ogłoszenia o naborze

Strona główna   >   Informacje   >   Ogłoszenia o naborze
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Główny specjalista ds. przygotowania inwestycjidata publikacji: 05.07.2023r
Informacja o wynikach naboru: Główny specjalista ds. przygotowania inwestycjidata publikacji: 28.07.2023r

OGŁOSZENIA O NABORZE DO PRACY W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W PŁOCKU

Miejski Zarząd Dróg w Płocku uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy, iż zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z  2022r., poz. 530 ) w przypadku każdorazowej potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym przeprowadzany będzie otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ogłoszenia o naborze umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej (https://mzd.plock.eu/) oraz na tablicy informacyjnej w Biurze Podawczym

(parter) w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, ul. Bielska 9/11.

Tym samym prosimy o nieskładanie, bądź nieprzesyłanie do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku swoich ofert pracy w innych przypadkach, aniżeli związanych z ogłoszonym naborem.

Jednocześnie informujemy kandydatów, którzy złożyli swoje oferty pracy, iż po zakończonej procedurze naboru, oferty niewykorzystane w procesie naboru można będzie osobiście  odebrać w ciągu trzech miesięcy od zakończenia naboru (II piętro, pokój nr 210).

Kwestionariusz osobowy – w formacie PDF

Realizując obowiązek wynikający z  art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1 (RODO), informujemy  że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: jest Miejski Zarząd Dróg w Płocku ul. Bielska 9/11, 09-402 Płock, tel. 24 364 01 20, e-mail: mzd@mzd-plock.eu, dalej MZD reprezentowana/-y przez dyrektora.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących  na mocy RODO: iod@zjoplock.pl, tel. 24 367 89 33
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji poprzedzającej zawarcie umowy o pracę,
 4. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) w zw. z art. 221a – 221b k. p. w zakresie niewskazanym w art. 221 § 1-3 k. p. ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie w myśl art. 221 § 4 k. p., jak też na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych,
  b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy o pracę,
  c) art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b  RODO w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z art. 221 § 1-3 k. p.  oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne w myśl art. 221 § 4 k. p., t. j.: .  ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
  – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
  – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej ;
  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora, jeżeli pracodawca podejmuje decyzje,  że przetwarzanie określonych danych jest konieczne celem przeprowadzenia rekrutacji.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jak też jest dobrowolne (w zakresie zgody osoby, której dane dotyczą). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź  w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez: okres nie dłuższy niż 3 miesiące  od zakończenia rekrutacji,
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 12. Administrator danych po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.
 13. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii danych, a także ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora  z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 14. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pan uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Skip to content