RODO – obowiązek informacyjny

Strona główna   >   Informacje   >   RODO – obowiązek informacyjny

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

(klauzula informacyjna)

Miejski Zarząd Dróg w Płocku zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informuje że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Płocku ul. Bielska 9/11, 09-402 Płock, tel. 24 364 01 20, e-mail: mzd@mzd-plock.eu, dalej MZD;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, funkcję pełni pracownik ZJO – JB Mirella Różycka. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr tel.: 24 367 89 33 kom.: 880 522 285 oraz adresem e-mail: mirella.rozycka@zjoplock.pl lub pisemnie na adres Administratora;
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez MZD ustawowych zadań Prezydenta jako zarządcy dróg publicznych i realizowania statutowych zadań MZD;
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO, w szczególności na podstawie:
  • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),
  • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zm.),
  • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( j.t. Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.),
  • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.),
  • ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005r. Nr 267 poz. 2251 ze zm.),
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.  1592 ze zm.),
 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas określony na podstawie przepisów prawa-zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 3. Posiada Pan/Pani, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do:
  • dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich poprawiania (sprostowania), na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO,
  • prawo do sprzeciwu, na zasadach art. 21 RODO, który można wnieść z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 4. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powołanego rozporządzenia;
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa;
 6. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu, Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
Skip to content